Nummer 26, 20 December 2007

 


 

Verankering

Goed nieuws op de valreep van dit jaar: GIDEON, de visie op de basisvoorziening geo-informatie, is positief ontvangen in het GI-beraad. Dat betekent dat er nu echt schot komt in het denken (en doen!) rond de ontwikkeling van onze NGII. We konden met zijn allen toch al voldaan terugkijken op 2007. De Geo-Innovatie Dagen in maart waren natuurlijk een hoogtepunt. En de MidTerm Review bevestigde het gevoel dat RGI zeer goed op koers ligt. De verwachting is dat we alle gestelde programmadoelen zullen gaan halen. Ik vind dat een prachtig resultaat, waar we aan het eind van het jaar best even bij stil mogen staan. Heel even. Tenslotte komt de eindstreep van het programma langzaam maar zeker in zicht. Het komend jaar gaan we ons dan ook vol energie richten op de verankering van alle goede initiatieven die op gang zijn gekomen. Per kennisthema bekijken we hoe de resultaten het best kunnen worden verankerd, zodat de duurzaamheid van onze gezamenlijke inspanningen is gegarandeerd. De nog resterende budgetten, en de gelden die uit onderbesteding in de RGI-schatkist terugvloeien, gaan we daar heel gericht voor inzetten. Ik wens je namens alle medewerkers van het programmabureau aangename feestdagen en een voortreffelijk 2008!

Jacqueline Meerkerk
Programmadirecteur RGI Beperkte bezetting RGI rond de feestdagen
 

In verband met de feestdagen zal het programmabureau tussen Kerst en Oud & Nieuw en in de eerste week van januari beperkt bereikbaar zijn. Vanaf 7 januari zijn we allemaal weer paraat. We wensen jullie fijne feestdagen!

 
  ^  

Basisvoorziening geo-informatie Nederland (GIDEON)
 

Geonovum en RGI hebben in de afgelopen periode gezamenlijk de nota GIDEON opgesteld. Dit document, opgesteld in opdracht van het GI-beraad, geeft een visie op de verdere ontwikkeling van de nationale geo informatie infrastructuur. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de uitvoering. Welke (strategische) acties zijn in de komende jaren noodzakelijk om de basisvoorziening geo-informatie Nederland ook daadwerkelijk te kunnen realiseren? En wie neemt daarin dan welke rol en verantwoordelijkheid? Bij de totstandkoming van de nota GIDEON zijn alle belangrijke partijen en stakeholders voortdurend betrokken geweest. De conceptnota GIDEON is inmiddels door Geonovum en RGI aan het GI-beraad aangeboden. Het GI-beraad heeft GIDEON vandaag, 20 december 2007, op hoofdlijnen goedgekeurd. De definitieve nota zal in de loop van februari zijn beslag krijgen. Het is de bedoeling dat de nota vervolgens door het GI-beraad aan de minister van VROM wordt aangeboden als gemeenschappelijk beleidskader voor de verdere ontwikkeling van de geo-informatievoorziening in ons land in de komende jaren.

 
  ^  

Projecten maken financiële tussenbalans op
 

In de synRGI van november meldden wij dat het motto van de kennisagenda voor 2008 “tot de bodem van de schatkist” is. In het komend jaar moeten alle projecten tot een goed einde worden gebracht. Daarbij willen we erop sturen dat het beschikbare subsidiegeld zo volledig mogelijk wordt benut. Omdat verschillende projecten niet het volledig toegekende subsidiebedrag blijken te benutten, zal er naar verwachting geld terugvloeien in de RGI-kas. Om dit geld nog zinvol te kunnen herbeleggen, moet er snel duidelijkheid zijn over de omvang van het vrijvallende subsidiegeld.

Daarom heeft het programmabureau alle penvoerders gevraagd een indicatie te geven van het bedrag dat zij denken te benutten, en van de eventueel te verwachten onderbesteding. Veel projecten hebben inmiddels op het verzoek gereageerd, waaruit kan worden opgemaakt dat zij hun financiële huishouding goed op orde hebben. We willen e.e.a. dit jaar afronden, dus we dringen er bij de projecten die nog niet hebben gereageerd op aan dat zij snel met het gevraagde overzicht komen.

 
  ^  

ICA-EuroSDR-RGI workshop Map generalisation and multiple representations (21 en 22 juni 2008)
 
Goed gepland, dat is de al weer elfde ICA-workshop over Map Generalisation and Multiple Representations. Deze workshop die door de International Cartographic Association (ICA) samen met EuroSDR en RGI wordt georganiseerd, vindt namelijk plaats op 21 een 22 juni direct voorafgaand aan het International Symposium on Spatial Data Handling dat plaatsvindt in Montpellier, in het warme zuiden van Frankrijk. Onderzoekers die een paper willen presenteren, worden van harte uitgenodigd om uiterlijk 1 maart een uitgebreide samenvatting in te dienen. Alle informatie over de ICA-workshop vind je op de website.
 
  ^  

RGI-projecten in het nieuws
 

Kamervragen over toegang overheidsdata

Wat zijn voor bedrijven de belemmeringen bij het verkrijgen van toegang tot geo-informatie die zich bevindt binnen (semi-)overheden? En, in hoeverre kan informatie uit basisregistraties door bedrijven eigenlijk worden gebruikt voor het ontwikkelen van informatieproducten? Deze en andere vragen over de toegang tot overheidsdata werden in het kader van het RGI-project ‘Geodata van verstrekking naar toegang’ gesteld aan de minister. Uit de beantwoording blijkt, en dat komt niet helemaal als een verrassing, dat de belemmeringen vooral van juridische aard zijn. “Beleidsdoelstelling is dat geo-informatie in handen van de overheid net als andere overheidsinformatie vrij toegankelijk moet zijn. Hierbij moet nadrukkelijk met de regels rond markt en overheid rekening worden”. De vragen en volledige beantwoording door de minister. Vragen en antwoorden vind je op www.rgi.nl. Dat de overheid serieus werk maakt van het openen van de geo-informatieschatkamers, blijkt ook uit de recent gesloten intentieverklaring tussen het ministerie van BZK en de provincies (zie elders in deze synRGI).


Competitie reistijdverwachting: Meteo Consult kwalificeert zich

Iedereen die van de Nederlandse (snel)wegen gebruik maakt weet het inmiddels: het gaat niet meer om de af te leggen kilometers, maar om de verwachte reistijd. Het goed voorspellen daarvan is een hedendaagse heilige graal, en daarom schreef Rijkswaterstaat er een heuse wedstrijd voor uit: de ‘Competitie reistijdverwachting’. Kortgeleden vond een kwalificatieronde plaats waar ook RGI-partner Meteo Consult aan deel nam. Alle deelnemers kregen zestig trajecten voorgelegd waarvoor een verwachte reistijd berekend moest worden. Meteo Consult behaalde de tweede plaats en kwalificeerde zich daardoor voor deelname aan de competitie in 2008. We zijn benieuwd naar het vervolg.

 
  ^  

Rubriek ‘RGI-AIO’s in de spotlights’
 

Shi Pu: ‘Grotere veiligheid dankzij realistische 3D stadsmodellen’
Virtual reality for urban planning and safety. De titel van het RGI-project waar Shi Pu als AIO zijn schouders onder zet, is een hele mond vol. Shi Pu en zijn collega’s ontwikkelen realistische driedimensionale stadsmodellen. Dankzij dergelijke modellen zal stadsplanning straks soepeler verlopen omdat het voor zowel planners als inwoners van een dorp of stad zo een stuk eenvoudiger wordt te begrijpen hoe de toekomstige leefomgeving er uit gaat zien. Maar ook is het dankzij zulke modellen eenvoudiger om risicoanalyses te maken en mensen op veiligheidsgebied adequater te trainen. Een project dus met grote maatschappelijke relevantie.

In de vorige synRGI kwam RGI-AIO Rebecca Moody (Erasmus Universiteit) aan het woord. Volgende maand staat AIO Lukasz Grus van Wageningen University in de schijnwerpers. In deze nieuwsbrief leggen we Shi Pu een aantal vragen voor over ‘zijn’ project. Hij kwam in 2003 naar Nederland om aan de TU Delft te studeren. Bij het ITC in Enschede kreeg hij aansluitend de mogelijkheid om binnen dit RGI-project te promoveren.

 Lees meer »
 
  ^  

Nieuwe en bekende gezichten bij RGI
 
Sinds de oprichting van RGI was de Ravi vertegenwoordigd in het RGI-bestuur. De opheffing van de Ravi maakte een wijziging van de RGI-statuten nodig, waarmee een zetel voor Geonovum beschikbaar kwam. Geonovum-voorzitter Bart van Rietschote is onlangs als RGI-bestuurslid benoemd. Hij was eerder al lid van de Raad van Toezicht van RGI.
Bestuursvoorzitter van het Kadaster Dorine Burmanje is destijds formeel in het RGI-bestuur benoemd vanuit Ravi. Zij blijft in het bestuur, maar nu vanuit het Kadaster.
Een nieuw gezicht in en aanwinst voor de Adviesraad Wetenschap is Stan Geertman. Hij is senior docent/onderzoeker geo-informatie aan de Universiteit Utrecht en was tot voor kort opleidingsdirecteur van GIMA. Zijn kennis van het onderwijsveld is van grote waarde voor RGI.
De Adviesraad Gebruikers nam afscheid van Richard Witmer. Richard wordt voor zijn werkgever het Kadaster voor langere tijd uitgezonden naar Namibië. RGI zal zijn grote inzet en betrokkenheid missen. Gelukkig vonden we in Kees de Zeeuw een waardige opvolger. Kees werkt sinds kort als manager product- en procesinnovatie bij het Kadaster, daarvoor werkte hij bij de WUR. Zowel Richard als Kees waren in het verleden betrokken bij de stuurgroep die verantwoordelijk was voor de totstandkoming van RGI.
De Raad van Toezicht veranderde van gezicht door de benoeming van Anita Wouters, directeur-generaal bij het ministerie van LNV. Zij is de opvolger van André van de Zande, die secretaris-generaal werd. Peter Welling legt het voorzitterschap neer, maar blijft wel lid van de Raad van Toezicht. Een nieuwe voorzitter kunnen we naar verwachting snel bekendmaken.
 
  ^  

Hergebruik geo-informatie gemakkelijker door intentieverklaring ministerie BZK en provincies
 
De provincies zullen geo-informatie waarvan de provincie eigenaar is, leveren tegen maximaal de marginale verstrekkingskosten, tenzij er uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur gelden. Dat is het hoofdpunt in de intentieverklaring die op 6 december j.l. door de provincies en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werd ondertekend. De aanleiding is het streven om de zogenoemde ‘elektronische overheid’ gestalte te geven. De overheid is van mening dat geo-informatie in het kader van dat streven een heel krachtig communicatiemiddel is. Ze realiseert zich tegelijkertijd echter ook dat ze zelf over een schat aan geo-informatie beschikt die voor burgers en bedrijven veel beter toegankelijk moet zijn. Een ander belangrijk punt van de intentieverklaring is dat de provincies per dataset gaan aangeven wat de kwaliteit is en waarvoor de gegevens gebruikt kunnen worden. Al met al is hiermee een belangrijke stap voorwaarts gezet in het beter gebruik van de geo-informatie die in Nederland aanwezig is.
 
  ^  

Verhuizing programmabureau RGI
 
Het programmabureau van RGI gaat in 2008 verhuizen. Samen met Geonovum hopen wij binnenkort een nieuw, ruimer, pand te betrekken. De gestage groei van Geonovum maakt dit (zeer) nodig. Het contract moet nog worden getekend, maar volgende maand hopen we je meer duidelijkheid over onze nieuwe huisvesting te kunnen geven. Onveranderd blijven in elk geval het postadres en de bemensing van het programmabureau.
 
  ^  

 

Print deze nieuwsbrief